Pozyskane środki

image_dotacje_unijne

Z przyjemnością informujemy, iż nasze przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie finansowe środkami unijnymi w ramach konkursu Nr RPOWKP 113/V/5.2.1/2013, Poddziałania 5.2.1. Wsparcie innowacji mikroprzedsiębiorstw ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 18 września 2014 roku właściciel przedsiębiorstwa BUDREMEX, Pan Władysław Pilewski podpisał Umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zwanym także „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P” w imieniu którego działają: Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, oraz Pan Edward Hartwich – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Umowa nr WP-II-P.433.5.44.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozwój firmy BUDREMEX poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa” nr RPKP.05.02.01-04-019/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw; Działania 5.2. Wsparcie innowacji przedsiębiorstw; Poddziałania 5.2.1. Wsparcie innowacji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, zakłada, że:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 353.010,00 PLN,

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 285.000,00 PLN, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 169.575,00 PLN,
  2. współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż: 29.925,00 PLN,
  3. wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż: 85.500,00 PLN.

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na wydatki objęte regułami pomocy publicznej wynosi nie więcej niż: 199.500,00 PLN.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu przez naszą firmę nowej koparko-ładowarki. Zgodnie z przedstawionym projektem „Rozwój firmy BUDREMEX poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa” zakup nowej maszyny pozwoli na zrealizowanie nam głównego celu jakim jest zwiększenie konkurencyjności naszej firmy na lokalnym rynku budowlanym. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu liczby oferowanych usług o roboty ziemne i usługi odśnieżania. Ponadto nasza firma w ramach wdrażanego projektu zobowiązała się, że dokona zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisku operator maszyn budowlanych wpływając w ten sposób pozytywnie na spadek bezrobocia w naszym mieście.

image_pozyskane_srodki

 

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie naszego przedsiębiorstwa środkami unijnymi odbyło się 18 września 2014 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Od lewej strony: Wicemarszałek Województwa Pan Edward Hartwich, Marszałek i Przewodniczący Zarządu Województwa Pan Piotr Całbecki. Właściciel naszego przedsiębiorstwa Pan Władysław Pilewski pierwszy z prawej.